[1]
Rahmonova Bahora Yuldoshevna, “STUDY OF SOCIO PRAGMATICS IN UZBEK LINGUISTICS”, CZ, pp. 152–158, Oct. 2022.