Conference Zone http://conferencezone.org/index.php/cz <p><strong>Conference Zone</strong> is a platform created to publish the research papers of the conferences organized worldwide. We are providing the publication support to the conference organizers in order to make the research available online. </p> <p><strong>Conference Zone</strong> platform works for the collaboration between the Academic and Scientific Institutions to publish the conference proceedings. We are also providing the services for indexing of the papers in reputed databases.</p> <p>We invite the conference organizers all over the world to publish the special issues of the State, National and International Conferences, Symposium, Events. </p> en-US Sun, 11 Sep 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Using creative resources when creating costume design projects http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/694 <p>for the creative activity of the designer must have information from many fields of knowledge.To achieve a positive result, the designer must master his knowledge related to the field of art and the direction of science. In each type of art, the ideological-creative basis is composition. In other words, through composition, the designer expresses an idea of interest. Learning to use a creative resource is important in building the composition of a costume project to follow the necessary laws, to increase the creative approach and the ability to visualize. Opinions and reflections on the use of creative resources in the creation of costume design are kept.</p> Tomilin Denis Viktorovich Copyright (c) 2022 Conference Zone http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/694 Sat, 10 Sep 2022 00:00:00 +0000 Scientific And Creative Training Of Teachers In The Formation Of Technical Creativity Of Talented Students http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/695 <p>In the process of pedagogical activity in the formation and development of technical creativity of gifted students, teachers should implement the following features</p> Turakulova Marjona Kiyom kizi Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/695 Sat, 10 Sep 2022 00:00:00 +0000 Raqamlashib Borayotgan Zamonaviy Oliy Ta’limda Pedagogning Kasbiy Kompetentsiyalarini Rivojlantirishning Zamonaviy Mexanizmlari http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/696 <p>Zamonaviy pedagog dars masg‘ulotlarini olib borayotganda darsga qo‘yiladigan didaktik talablar quyidagicha:<br>-Ta’limiy topshiriqlani uning barcha elementlarini hisobga olgan holda aniq qo‘ya bilish;<br>-O‘quv rejasi va darsning maqsadini hisobga olgan holda hamda o‘quvchilaming tayyorligi, darsning optimal mazmunini belgilash.<br>-Darsda va uning har bir bosqichida o‘quvchilarni bilimlarni o‘zlashtirishlarini hisobga olish;<br>-Darsdagi jamoa va individual ishlash yo‘llarmi hisobga olgan holda samarali metod, usul va shakllami tanlash;<br>- Darsda barcha didaktik prinsiplamj qo‘llash;<br>- O‘quvchilami muvaffaqiyatli o‘zlashtirishlari uchun quiay shart-sharoitlami yaratish; [1].</p> I. Mamirov, A. Sobirov, A. S. Xasanov, I. Meliboyev Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/696 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Ватанни Севиш – Маънавий Жасоратдир http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/697 <p>Vatan – kishilarning tug‘ilib o‘sgan joyi, yurti, mamlakati; tarixan muayyan xalqqa tegishli hudud hamda uning tabiati, aholisi, o‘ziga xos taraqqiyoti, tili, madaniyati, turmushi va urf-odatlari majmui1 . Inson o‘z kindik qoni to‘kilgan, tug‘ilib o‘sgan diyorini Vatan deydi, ammo har bir inson bu tushunchaga o‘z ma’naviy kamolot darajasidan kelib chiqib yondashadi. “O‘z uyim – o‘lan to‘shagim”, deydi birov, boshqasi tug‘ilgan shahar yoki qishlog‘ini Vatanim, yurtim deb ataydi. Vatan – kishilarning yashab turgan, ularning avlod va ajdodlari tug‘ilib o‘sgan joyi, hududi, ijtimoiy muhiti, mamlakati. Vatan tushunchasi keng va tor ma’noda qo‘llaniladi. Keng ma’noda – butun bir xalq, ularning ajdodlari azaldan istiqomat qilib kelgan hudud. Tor ma’noda kishi tug‘ilib o‘sgan uy, mahalla, qishloq nazarda tutiladi. Insonning uyli-joyli, boshpanali bo‘lishi ham Vatan ma’nosida anglanadi. Vatan ostonadan boshlanadi. 1 Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2001. – Б. 395. 162 Vatan – bu inson va uning avlod-ajdodlari kindik qoni to‘kilgan muqaddas dargohdir. Vatan – bu ajdodlar maskani, el-yurt, xalq voyaga etgan, uning tili, tarixi, madaniyati, urf-odatlari, qadriyatlari chinakamiga shakllanib, o‘sib kamol topib boradigan zamindir. Vatan ona kabi aziz va mukarramdir. Vatan insonga baxt-iqbol beradigan zamindir. Vatan – ajdodlardan avlodlarga qoladigan eng buyuk, bebaho meros, eng aziz xotira. Vatanni avaylab asrash, uning boyligini e’zozlash har birimizning muqaddas burchimiz bo‘lgani kabi kurrai zamin – Yer sayyoramizni ham avaylab asrashga, uning barcha boyligi: tabiati, o‘simlik va hayvonot dunyosi, musaffo osmonni va boshqalarni kelgusi avlodlarga qoldirish yo‘lida har bir kishi o‘z hissasini qo‘shishi kerak. Vatan – bu xalqning o‘tmishi, buguni va kelajagidir. Vatan muqaddas qadriyat. Inson uchun vatan yagonadir. Vatanning katta-kichigi ham, boy-kambag‘ali ham bo‘lmaydi. Vatan tanlanmaydi. Vatan bizning molimiz emas. Shuning uchun ham u pulga sotilmaydi va sotib olinmaydi. Vatan in’om etilmaydi, qarzga berilmaydi.</p> Botirov Uchqun Vofoqulovich Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/697 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Gidro Elektr Stansiyalarining Ishlash Tarzi http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/698 <p>Miriqib televizor koʻrib oʻtirganingizda birdan chiroq oʻchib qolsa, taʼbingiz xira boʻladi. Yonishini besabrlik bilan kuta boshlaysiz. Bugungi kun texnikasining koʻpchilik qismi elektr energiyasi bilan ishlaydi. Rivojlanib borayotgan dunyoni usiz tasavvur qilib boʻlmaydi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish juda katta mablagʻ, tabiiy sharoit talab qiladi. Gidroelektr stansiyalari - GESlar eng keng tarqalgan elektr stansiyalari boʻlib, suv oqimidagi energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi inshootlar va jihozlar majmuidir. Ular koʻpincha daryolarda, toʻgʻon va suv omborlarida quriladi. Elektr energiya ishlab chiqarish samaradorligi ikki omilga bogʻliq: GES butun yil mobaynida suv bilan uzluksiz taʼminlanishi va nishablikda joylashishi zarur. GESlarning bir qancha qulay va noqulay tomonlari bor. Masalan, ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining tannarxi arzon, boshqa elektr stansiyalariga qaraganda ekologik zarari kamroq. Noqulay jihati - suv omborlari juda katta maydonni egallaydi, GES qurilishi nisbatan koʻp mablagʻ talab qiladi. Biroq har qanday elektr stansiyasidan yagona ustunlik jihati bor - GESlar qayta tiklanuvchi manba bilan ishlaydi.</p> Zukhriddin Mukhiddinov Mirsalim o'g'li Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/698 Mon, 26 Sep 2022 00:00:00 +0000 Grain Growth and Its Morphological Changes in Improving the Technology of Alcohol Malt Production http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/699 <p>Physiological and biochemical changes during the growth period of grain planted in the ground also occur in artificially grown grain. from environment to active life. The flour-like state of the reserve substances breaks down with the consumption of water and is easily attacked by enzymes. During cultivation, the consumption of nutrients increases. At the beginning, for consumption, substances that are quickly soluble in water and easily digestible are used, which are in small quantities in the murkat. Murtak consumes water-soluble substances, and then feeds on substances contained in grain.[1-10]</p> Kozieva Mukhayo Kudratovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/699 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Globallashuv Sharoitida Musiqa Xalq Diplomatiyasining Etakchi Vositasi http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/700 <p>Ushbu maqola- xalqlar bilan o’zaro ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va turli yo’nalishlarda diplomatik aloqalarni o’rnatishda musiqa va unung ahamiyati hususida bo’lib, O’zbekistonda xalq diplomatiyasining musiqa san’ati orqali amalga oshirilayotlar yangi islohotlari haqida so’z boradi.</p> Mansurova Nigoraxon Rustamjonovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/700 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Kasbiy Malaka Oshirish Jarayonida Metodistning Androgogik Tahlili Kompetentsiyasini Rivojlantirishi http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/701 <p>ushbu maqolada kasbiy malaka oshirish jarayonida metodistning androgogik kommunikativ, metodik ishlarini taxlili kompetentsiyasini rivojlantirish va nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish yo'llarini o'rganadilar, bo'shliqlarini to'ldiradilar, markaz professor-o'qituvchilar va tinglovchilar bilan o'zaro tajriba almashadilar va bu yo'nalishda ijodiy ishlarni bajaradilar, amaliyotga joriy etish yuzasidan zaruriy metodik materiallar haqida fikrlar yuritilgan.</p> Usmonov Adxam Abduxamidovich Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/701 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Methods And Physico-Chemical Fundamentals Of Toxic Waste Recycling In Local Conditions http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/702 <p>These days of advanced science, mankind's need for vehicles is growing. In turn, the car industry is developing year by year in the world and in our country. According to statistics, in 2017, there were 83 cars per 1,000 people in Uzbekistan. In neighboring countries, the figure is much higher: for example, in Kazakhstan - 250 cars per 1,000 people, in Russia - 334 cars per 1,000 people. In Uzbekistan, it is planned to increase this figure to 237 cars per 1,000 people by 2025. Along with the increase in the number of vehicles among the population, the number of tires that are disposed as waste after the end of their service life is also increasing.<br>Waste tires, which were already used, are currently used for a variety of purposes among countries around the world.</p> Mirzakulov Gulomkodir, Jumaboyev Alisher, Sodikov Usmonali, Teshaev Murodil Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/702 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Geologiyaning Dolzarb Masalalari, Foudali Qazilmalarni Prognozlash, Qazib Olish Va Qayta Ishlash Texnologiyasining Innovatsionusullari http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/703 <p>Tezisda kon rudalari moddiy tarkibi tavsifi, , ma’dan tanalarining komponentlari sifati va miqdori , paragenetik mineral assotsatsiyalari shuningdek, mineral bo’yicha ba’zi fikrlar ruda hosil bo’lish jarayonining genetik rekonstruksiyslarini jamlangan</p> Turdaliyev Ahror Anvar o’g’li, Nuriddinov Muhammadamin Olimjon o’g’li, Ravshanova Nafisa Jumaboyevna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/703 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 XORIJIY ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING TALABALAR BILIMINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/704 <p>Hozirgi texnika-texnalogiya asrida hayotimizni ilg’or texnalogiyalarsiz tassavur qila olmaymiz. Ayniqsa bunday texnalogiyalar pedagogika sohasida juda ko’p ishlatilmoqda. Ushbu maqola, xorijiy ilg’or pedagogik texnologiyalar va ularning talabalar bilimini oshirishdagi ahamiyatini yoritib beradi.</p> Qobilov Nozimjon Mingboevich Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/704 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Imkoniyati Cheklangan O’quvchilqrni O’qitishda Ingliz Tili Va O'zbek Tili Faning Dolzarbligi http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/705 <p>Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan о‘quvchilarini ona tili va adabiyot fani hamda ingliz tili faning o’qitish dolzarbligi haqida fikryuritilgan.</p> Ramazonov Samar Fayzullayevich, Normurodov Bahrom Hayrullayevich, Qodirova Mukaddas Tog'ayevna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/705 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Собенности Методики Работы По Военно-Патриотическому Воспитанию Молодежи http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/706 <p>Методика воспитательной работы исследует особенности организации воспитательного процесса в вузе, общеобразовательных школах, в различных образовательно-воспитательных учреждениях, разрабатывает рекомендации по созданию системы воспитательной работы в них и повышению ее эффективности при использовании тех или иных методов и форм в воспитательном процессе. Педагогическая наука, раскрывая закономерности процесса воспитания, способствует познанию студентами принципов, методов и форм воспитательного воздействия, направленные на формирование военно-патриотических убеждений подрастающих поколений, обладающих высокими нравственными качествами, которые формируются в процессе воспитания. Совершенствование методов военно-патриотического воспитания чаще всего сводится к тому, чтобы находить наиболее рациональные сочетания методов и приемов, способствующих активизации процесса формирования военно-патриотических черт характера личности.</p> Мирзаев Шавкат Турдибаевич Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/706 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Ватанпарварлик Туйғуси - Олий Фазилат http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/707 <p>Ватанпарвар инсонгина Ватан равнақи, халқ фаровонлиги, юрт тинчлигига хизмат қилишга ўзининг ҳаётини бағишлайди, ўзининг маънавий камолоти учун юксак масъулиятни ҳис этишга, ўз манфаатларини шу юрт, шу халқ манфаатлари билан уйғунлаштириб яшашга даъват этади” Шавкат Мирзиёев Бу кўҳна дунё пайдо бўлибдики, ҳар бир тирик зот ўз яшаш масканини ҳимоя қилади, ёмон кўздан асрайди. Саф тортиб турган ўзбек ўғлонларига қараб, ҳақиқий мардона ватанпарварликни, қалбни зир титратадиган ички мардлик туғёнини ҳис этасиз. Серқуёш заминимизга ташриф буюрган барчани унинг таровати ўзига мафтун этиб, ҳаяжонга солади. Ватаннинг ҳар бир қаричи қалбларимизга маҳбуб.</p> Мирзаев Тимур Альфирович Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/707 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Methods of formation of patriotic feelings in youth http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/708 <p>Motherland is the holy land where a person is born. By homeland, we mean the motherland, where our parents and descendants shed their navel blood. In order to deeply feel the homeland, it is necessary to know, respect, value and strengthen the examples of patriotism of the people. These feelings, these beautiful high human qualities are a true example of patriotism for our freedom day. That is, the nation is the support of the Motherland.</p> Karshiyev Azamat Rakhmonovich Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/708 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Analysis of The Formation of Initial Information And Evaluation of A Constructive Solution in Terms of Ergonomic Parameter http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/709 <p>Modern flow of information has led to the problem of "big data". This required the creation of special technologies for fast processing of these data. The need for automated data mining became clear primarily because of the historical huge arrays of queues and newly collected data. It is difficult to estimate the daily volume even roughly, intellectual analysis of the data collected by various companies, government, scientific and medical organizations. The human mind, even an educated analysis such as a professional mind, could not in time be able to analyze such large streams of information.As a basis for the modern intellectual analysis of organizations, it is based on certain templates that reflect the fragments of interactions in the data.</p> H. M. Yunuskhodjaeva Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/709 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Влияние Текстильной Промышленности На Экологию http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/710 <p>С ростом развития текстильной промышленности увеличивается объём сточных вод предприятий текстильной промышленности, загрязняющих окружающую и водную среду. В статье приведены методы и способы очистки сточных вод с использованием широко распространённого метода коагуляции и флокуляции и более современных очистительных сооружений.</p> Абдуганиев Назиржон Набижонович, Мирзаева Гульчехра Сотиволдиевна, Тешабоев Абдувахоб Марифович, Жалилов Лутфиёр Сотволдиевич Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/710 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Ижтимоий Муаммолар Митинг, Йиғилиш Ва Намойишларни Келитириб Чиқарувчи Омил Сифатида http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/711 <p>Ушбу мақолада ижтимоий муаммолар митинг, йиғилиш ва намойишларни келтириб чиқарувчи омиллардан бири эканлиги тўғрисида фикр юритилган. Бундан ташқари, “ижтимоий муаммо” тушунчасига муаллифлик таърифи ишлаб чиқилиб, қонунчиликка киритиш масалалари тўғрисида сўз юритилган. Шунингдек, жамоат хавфсизлигини таъминлашда ижтимоий муаммоларни бартараф этиш масаласининг долзарблиги илмий-амалий ва ҳуқуқий жиҳатдан асослантирилган.</p> Отабек Нарзуллаев Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/711 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 MAIN WAYS TO ORGANIZE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN LIFELONG OPERATIONS http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/712 <p>In this article was informed about basic directions of organizing the pupils military patriotism education in teaching establishment.</p> Domuladjanov Ibragimjon Xajimukhmedovich, Makhmudov Sodir Yusufalievich, Kurbanova Umida Saetbekovna, Kholmirzayev Yusufali Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/712 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 METHOD OF TEACHING STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL DESIGN FOR A CLOTHING DESIGNER http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/713 <p>This article discusses the methods and outcomes of two courses taught to second and third year fashion design students. In both courses, students were given lectures and given the opportunity to develop their own unique structural designs for garment development. The article presents methods for teaching modern design and teaching students through modeling and drawing. Accordingly, the design sector has co-developed and brought the design process into the digital world.</p> Mirtalipova Nargiza Xasanxodjayevna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/713 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Мактабгача Ёшдаги Болаларнинг Нутқий Вазифаларни Таълимий Тарбиявий Аҳамияти Ва Уларни Амалга Ошириш Йўллари http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/714 <p>Ҳаммага маълумки, бола дунёга келган қундан бошлаб давлат ва жамият ҳамда ота- она зиммасига уни соғлом, ақлли, хушхулқли қилиб тарбиялаш вазифаси кўйилади. Давлат ва жамиятнинг келажаги ёш авлоднинг қандай вояга етишига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Шу боис, “Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий тарақкиётини таъминлашнинг асосий омили бўлган кадрларни тайёрлаш борасидаги зарур тадбирлар тизими белгиланган. Бу эса, мактабгача таълим тизимининг самарали ва серқиррали усуллари билан бойитиш, айниқса болаларимизни мактаб таълимига замон талаб даражасида тайёрлаш муаммосини ижобий ҳал этиш вазифаларини қўймокда.</p> Ойбарчин Махмудова Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/714 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Значение И Роль Кислотной Активации Глинистых Адсорбентов Используемых При Очистке Нефтепродуктов http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/715 <p>Чистота парафинов и церезинов считается одним из главных требований таких потребителей как медицина, бумажная промышленность, сельское хозяйство, электроника и другие отрасли экономики и поэтому разработка инновационной технологии глубокой очистки парафинов на созданных композициях адсорбентов имеет приоритетное значение.</p> Мамадалиева С. В., Сайдалиев Б. Я., Сайдалиев О. Т., Умарова М. Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/715 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Влияние Средств Массовой Информации На Суицидальное Поведение Молодежи http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/716 <p>Средства массовой коммуникации существовали с момента появления человечества на земле. С развитием человеческого разума и технологий, расширился круг средств массовой коммуникаций, которые имеют сильное влияние на разум, мышление и поведение людей, в том числе и на их суицидальное поведение. (Теория имитаций)<br>Если взглянуть в историю, ранние примеры такого моделирования можно найти в рассказах об эпидемиях самоубийств в древности (например, «Массовое самоубийство милетских дев»; Зингер)1. В более поздние времена одним из первых свидетельств установленной связи между информацией в СМИ и последовавшими за этим самоубийствами связано с публикацией в 1774 г. повести И. Гете «Страдания юного Вертера»2. Герой этого произведения покончил с собой из-за несчастной любви и вскоре после выхода повести в свет появилось множество сообщений о самоубийствах, совершенных юношами тем же способом.</p> Султанова Ф. М. Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/716 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 MAVZU :ILK YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIMIY OʻYIN VA MASHGʻULOTLAR VA ULARGA QOʻYILADIGAN TALABLAR http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/722 <p>Ta'limiy oʻyin va mashgʻulotlarning bolalar hayotida qanday oʻrin tutishi va ularning tarbiya usullariga koʻrsatadigan taʼsiri. Mashgʻulotlarning nutq oʻstirishdan ahamiyati haqida bayon etiladi.</p> Mamatqulova Nozimaxon Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/722 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 O'ZBEK MUMTOZ VA BADIIY ADABIYOTI TARIXI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/723 <p>Badiiy adabiyot har bir xalqning madaniy va ma’naviy merosi hisoblanadi. O’zbek badiiy adabiyotini o’rganish jarayoni albatta, bevosita adabiyotning kelib chiqish va rivojlanish tarixiga borib taqaladi. Shu boisdan ushbu maqolada muallif o’zbek adabiyotining davriy tarixi va bugungi kundagi badiiy hamda zamonaviy adabiyot namunalari haqida batafsil ma’lumot beradi.</p> O’razaliyeva Maftuna Ibroyim qizi Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/723 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL PEDAGOGY http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/724 <p>Pedagogy is an education at the center of comprehensive education of a person. Pedagogical education fulfills the demands of society. it is based on physical materialism, scientific philosophy, and is an objective reflection of things and their conditions. This article discusses about child’s education in preschool pedagogy.</p> Chuponkulova Sitora Bozor kizi Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/724 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 O’QUVCHILARDA TABIIY ILMIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/725 <p>Bugungi kunda ilm-fan va texnikaning jadal taraqqiy etishi xalq ta’limi yo‘nalishida ham ulkan islohotlarni amalga oshirish talabini qo‘ymoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-sonli qarorining 5-ilovasi “2020 — 2025 yillarda kimyo va biologiya yo‘nalishida uzluksiz ta’lim sifatini hamda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqotlar va innovatsiya ishlari natijadorligini oshirish bo‘yicha maqsadli dastur” ning 6-bandida 1- 6 sinflarda atrofimizdagi olam, tabiatshunoslik, geografiya, biologiya, fizika fanlari o‘rniga tabiiy fan (science)ni yagona fan sifatida tajriba-sinov tariqasida o‘qitishni bosqichma-bosqich joriy etish bo‘yicha quyidagi vazifalar</p> Shahnoza Anvarova Asqarjon qizi Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/725 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 THE ROLE OF THE MONTH OF BIOLOGICAL SCIENCES IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/726 <p>This article discusses the importance of conducting the Month of Biological Sciences for improving the quality and effectiveness of education and creating the basis for high success.</p> Madina Imamova Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/726 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 THE ROLE OF EXTRACURRICULAR WORK IN GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOLS http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/727 <p>A lot of work has been done in the public education system to form a scientific worldview among teachers, practical implementation of pedagogical knowledge, especially extracurricular work in geography lessons, and the creation of a scientifically based system, the formation of a complex based on an integrative approach to science. Thanks to these studies, feedback was received that the school improves the quality and effectiveness of students' education.</p> Bekzod Boymatov Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/727 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ONA VA BOLA MUHOFAZASI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/728 <p>Ushbu tezisda O’zbekiston Respublikasida onalar va bolalarning muhofazasi, ularning muhoffazasi uchun olib borilayotgan qator chora-tadbirlar haqida so’z yuritildi.</p> Nozima Murotova Habibillaevna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/728 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 TEACHING SPOKEN ENGLISH TO UPPER CLASS PUPILS http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/729 <p>Speaking is defined as an effective means for those students who learn a foreign language as a second for end of communication with other individuals or on the other hand speaking is a way of successfulness for learner of foreign language so as to make an easy communication with others.</p> Rustamova Shokhista Sharifovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/729 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 LINGUISTICS IS THE SCIENTIFIC STUDY OF HUMAN LANGUAGE http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/730 <p>Linguistics may be characterized as the logical ponder of dialect. This definition, unexceptionable as distant because it goes, is one that will be found in a huge number of reading material and well-known presentations to the subject.</p> Rahmonova Bahora Yuldoshevna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/730 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 IMPROVEMENT OF MENTAL AND INVENTIVE ACTION OF YOUNG PEOPLE WITHIN THE CONSIDER OF VERIFIABLE AND SOCIAL LANDMARKS OF BRITAIN http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/731 <p>The article on the intellectual and creative activity of adolescents is especially fruitful when it is devoted to the realization of artistic values. Intelligence and creativity are activated here. In addition, in adolescence there is a keen interest in art and a great need to know it on a logical-cognitive and artistic-aesthetic level. When it comes to highly artistic works (preparing adolescents for their perception and the process itself), logical and artistic thinking develops with maximum activation of creative thinking and imagination, generalization and its own attitude, reproduction. For adolescents, however, this is not enough: the intellectual and creative potential requires its implementation in any cognitive activity. In this process of intellectual and creative development with the result of activities (eg cognitive and educational), the personality of adolescents is formed.</p> Khudoyarova Dildora Najmiddinovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/731 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 THE IMPORTANCE OF INTEGRATIVE MOTIVATION IN SECOND LANGUAGE http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/732 <p>Students that are motivated are more likely to exert greater effort in their academic endeavors by persevering through the learning process. The goal of the study was to determine and examine whether instrumental or integrative motivation promotes. Vocabulary and grammar are the most common areas of difficulty for students learning English as a second language, according to this research, which also shows how these issues affect their speaking and writing.</p> Madaminova Nargizakhon Jaxongir qizi Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/732 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 ZAMONAVIY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/733 <p>Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta’lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta’minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to`g`ri foydalanishni o`rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat.</p> Dilafruz Karimova Abduraxmanovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/733 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/734 <p>Maqolada ta’limdagi innovatsion texnologiyalar xaqida ma’lumot berilgan.</p> Dilafruz Karimova Abduraxmanovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/734 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/735 <p>В статье дается краткий анализ состояния проблемы диагностики готовности к инновационной деятельности и рассматривается метод психолого-педагогической диагностики инновационости педагога, как интегрального показателя готовности к инновационной деятельности.</p> Б. Б. Абдраимова Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/735 Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000 LOVE OF THE COUNTRY http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/736 <p>What is patriotism for me? By definition, patriotism means strong support for one's country, but I don't think it's the only thing. I think one possible definition is sacrifice. Our armed forces and their families have to sacrifice a lot, like time with their parents and children. Some children spend years waiting for their parents to return from overseas, and I guarantee parents feel the same way. Some children are afraid that their parents will not come home at all. People in the armed forces suffer in silence and sacrifice a lot, often without the world knowing or understanding.</p> Gayratova Gulzoda Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/736 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 THE SIGNIFICANCE OF THE HERITAGE OF THE NIZAMI, DAHLEVI AND OTHER SUFIS IN THE CREATIVITY OF ALISHER NAVOI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/737 <p>The creativity and ideological postulates of Navoi were seriously influenced by Sufi literature, especially the works of such representatives of tasawwuf as Anvari, Hafiz, Saadi, Nizami, Dehlavi, Jami. We argued the truth that Navoi singled out from a large number of Sufis those who preached sincere love for both Allah and man, who combined religious and secular, earned a living by their work. A special role in the life of Navoi was played by Nizami Ganjavi, Khosrav Dehlavi and Abdurakhman Jami - his predecessors and teachers in the creation of «Khamsa».</p> Agzamkhojaeva Shakhnoza Saidmatmabovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/737 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 POST-COLD WAR RUSSIAN NEIGHBOURHOOD POLICY UNTIL 2018 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/738 <p>This article outlines the main course of action in Russian foreign policy following the collapse of the Soviet Union in 1991. The article especially focuses on post-Soviet countries and bilateral relations with Russia, applying realist and liberal analyses of Russian struggle for regional hegemony.</p> Jovhar Museyibzada Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/738 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 CLASSIFICATION OF SCIENCES AND SCIENTIFIC HERITAGE OF ABU http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/739 <p>The article scientifically analyzed the scientific heritage and classification of sciences of the great Khorezmian scientist Abu Abdullah al-Khwarizmi. The main work in the field of classification of sciences is "Mafatih al-ulum" (mfatih al-alvm) ("The Key of Sciences"), an encyclopedic work that provides information about the science and culture of the Muslim countries of the East in its time, and contains almost all scientific fields of that time: jurisprudence, philosophy, logic, poetry. , including calculus, geometry, chemistry, and more. The article scientifically substantiates the lunar scientific heritage of Abu Abdullah al-Khwarizmi and his main contributions to science.</p> Masharipova Gularam Kamilovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/739 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 PECULIARITIES OF PHYSICAL EDUCATION HYGIENE http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/740 <p>This article talks about the importance of physical education hygiene. Also, a number of ideas are given about the role of hygiene in human life.</p> Isokova Sevara Abdumannonovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/740 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 VICIA FABA O‘SIMLIGINING TABIIY HOLDA UNIB CHIQISH DINAMIKASI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/741 <p>Hozirgi kunda butun dunyoda dukkakli o‘simliklarga bo‘lgan talabning kundan-kunga ortib borayotganligi sababli dukkakli o‘simliklardan Vicia faba o‘simligini laboratoriya va ochiq maydonlarda urug‘ unuvchanligini aniqlash hamda foydali xususiyatlarini o‘rganishni talab etadi.</p> Qodirova Saodat Saidmurodovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/741 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 NATIONAL IDENTITY AND RELATIONSHIP IN THE INFORMATION SOCIETY http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/742 <p>The article scientifically analyzes the relationship between the information society and national identity. This is a neo-conservative doctrine that serves to strengthen the positive qualities of national self-consciousness and represents the protection of national interests, national mentality, spiritual maturity, and national "I". The article scientifically substantiates that the ideology of Uzbekistan, which has the function of national ideology, is a philosophical theory that serves rational, constructive changes, democratization and modernization of society.</p> Zakirova Nigora Khalmakhamatovna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/742 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎҚИТИШ ҲОЛАТИ ВА ТАҲЛИЛИ http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/743 <p>Аҳоли саломатлигини сақлаш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришда доривор ўсимликларга оид фанларни ўқитиш асосланган. Узлуксиз таълим тизимида доривор ўсимликлар фанини ўқитишнинг долзарблиги ва уни профессионал таълим тизимига жорий этиш зарурияти келтирилган.</p> Бектаева Хурият Ортиғалиевна Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/743 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA O’QUVCHILARGA GEOMETRIK MASALALAR YECHISHGA O’RGATISH USULLARI http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/744 <p>Hozirgi kunda xalq ta’limi oldida ta’lim tarbiya samaradorligini oshirishning turli metodlarini takomillashtirish kabi ulkan vazifalar qo’yildi. Bu vazifa bevosita boshlang’ich maktabning ham vazifasi. Kelajak avlodni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, sog’lom hayotiy pozitsiyaga ega chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun hech qachon o’zining dolzarbligini yo’qotmaydigan masala hisoblanadi. Ta’lim samaradorligi oshirishning turli yo’llari mavjud. Masalan: talimning turli metodlaridan unumli foydalanish, uning mazmunini qayta ko’rib chiqish, davr talabiga mos materialni tanlash, ta’lim jarayonini tashkil yetishning turli shakllaridan maqsadga muvofiq holda oqilona foydalana olish va hokazolar. O’quvchi o’quv faoliyatini faollashtirish bevosita o’qituvchi hamda o’quvchi faoliyatlarini to’g’ri tashkil yetish va uni boshqarishga bog’liq.</p> Po’latova Kamola Nuraliyevna Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/744 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 ODAM VA UNING SALOMATLIGI FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARDA KO'RGAZMALILIK ORQALI IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/745 <p>Zamonaviy maktablarda o'quv-moddiy bazani modernizasiya qilish o'quv jarayoni saviyasini oshirishning asosiy shartlaridan biridir. O'quv jihozlari darsning zaruriy qismidir, chunki o'quvchilar uchun u bilan ishlash ham yangi bilimlar manbai, ham o'rganilgan materialni o'zlashtirish, umumlashtirish, takrorlash usulidir. Biologiya o'qitish metodikasi sinfda o'quv jihozlarining turli vositalari, usullari va metodlaridan foydalanadi [1].</p> Н. А. Мирзаева Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/745 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000 ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИКЛАР - ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯЛАРНИНГ ТАШКИЛИЙ ДИДАКТИК ТИЗИМИ СИФАТИДА http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/746 <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармонида белгиланган таълим ва фан соҳасини ривожлантириш, педагог ва мутахассисларнинг умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, чет тиллари, информатика ҳамда математика, физика, кимѐ, биология каби бошқа муҳим ва талаб юқори бўлган фанларни чуқурлаштирилган тарзда ўрганиш каби муҳим вазифалар белгилаб берилган[1].</p> Абдунабиева Шахло Йулдошбоевна, Рахимов Атаназар Каримович Copyright (c) 2022 http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/746 Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000